Môi trường

Bảo vệ môi trường là vấn đề đang được cả thế giới quan tâm và đối với Ban lãnh đạo của Packexim đây cũng là một trong những vấn đề được quan tâm sát sao hàng đầu bên cạnh các hoạt động sản xuất , kinh doanh.

Các nhà máy của Packexim luôn tuân thủ nghiêm túc và thực hiện chấp hành các quy định về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại... theo đúng quy trình và quy định của pháp luật về Bảo Vệ Môi Trường trong sản xuất.

Doanh nghiệp đã lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án nhà máy sản xuất bao bì và được Sở tài nguyên môi trường tỉnh Hưng Yên phê duyệt theo quyết định số 101/QĐ-STNMT ngày 30/03/2015.

Được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, cấp thông báo về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo nội dung cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường. Chi tiết tại Thông báo số 149/TB-STNMT, ngày 28/10/2015.

Đã lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã quản lý chất thải nguy hại 33.000237.T, cấp ngày 06/4/2012.

Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ năm theo đúng nội dung cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường. Chi tiết với tần suất 04 lần/năm; thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định; kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.